JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Úspěšné monarchie a snahy o České království.
Úspěšné monarchie a snahy o České království.
Naposledy upraveno: 13.03.2010 19:04:25

Odpovědˇna dopis Koruny české - "demokratické" strany české politické scény.

http://www.volebnipreference.cz/Vážení,
uvedené hlasování je šidítko.Pro hry a šálení slabých je to pravé. Výsledky jsou nakonec opačné. Přesto, že jsem přívržencem historie monarchií i že mám v sobě kapku krve rakouské monarchie (Adam Adalbert Neipperg) jsem přesvědčen že lidstvo od svého vzniku hledá nejspravedlivější systém pro lidský život. Nebylo to kmenové uspořádání, nebyla to monarchie, nejsou to komunismus,kapitalismus,vláda kreliků, není to fašismus, nacionalismus a internacionalismus, není to ani čínský kočkopes. Prozatím se něco vhodného nenašlo. Přínosem monarchie bylo oceňování podle šlechetných skutků vstupem do šlechtického stavu.Nicméně dědičnost tohoto ocenění byla zárodkem konce monarchií. Šlechta chtěla víc a víc, nakonec mnohdy sahala neprávem po koruně nedotknutelného. Lidé si váží zásluh, neodpouští však nezasloužené výhody.Dobrý vůdce,dobrý král,uznalý vladař s autoritou to chtějí všichni. Nesmí to však mít formu archaickou již zapuzenou. Jistou formou ve vývoji bylo spolčení ve snaze šlechetným způsobem zlepšit život druhých lidských bytostí. Například zednářství.Bohužel opět tajupnost, uzavřenost a příliv rádoby vladařů bez potřebných vlastností udělal i z tohoto spolku divadelní scénu.Bohužel i dnes dělají medvědí službu podobné inscenace rádoby šlechtických potomků. Bohužel je iluzí obnovení monarchie v dnešním rozhádaném světě, kdy se neshodnou ani jedinci téže rodiny.
61/1918 Sb.ZÁKON
ze dne 10. prosince 1918,
jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly

§ 1
Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání. V platnosti zůstávají takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými školami
(čestné doktoráty a pod.). Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem
nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví.§ 2
Občané republiky Československé nemohou ani v cizině platně přijímati vyznamenání,
pokud byla předcházejícím paragrafem zrušena.

§ 3
Ministru vnitra ukládá se, aby v dohodě se zúčastněnými ministry zákon tento provedl.

§ 4
Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení.


Dr. Karel Kramář v.r.
A. Švehla v.r.


Možná v dobách konjuktury,spokojenosti obyvatel všech vrstev rádi obnoví takoví spokojení lidé monarchii ale spíš jako vzdání úcty k historii svého národa a ušlechtilosti předků.Zde je však nutné, aby tento proces zahájily tento proces velké významné státy jako dnes "skalní" demokracie jako Spojené státy americké, Rusko, Francie,Německo,Rakousko-Uhersko, pak to bude pro nás snadné. Ale k tomu nevede cesta komediální hrou na monarchisty.
Naproti tomu je reálná a výborná cesta, přibližovat historii, vlastenectví i vztahy jednotlivých šlechtických rodů. Je však dnes ukázat že potomci těchto slavných rodů jsou vynikající lidé, obrazně je třeba aby mezi nimi byly Einsteini,Křižíkové,Hlávkové,Myslbekové,Mánesové, Palačtí, vynikající lékaři, vědci i duchovní. Hlavně nemusí být slavní, ale musí být pověstná jejich šlechetnost i dnes. Pak příklady umožní postupný příklon a důvěru v monarchii.
Jiří Antonín Votýpka,Praha, 25.2.2010obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz